Privacy Policy & Cookie Policy

Uit zorg voor uw persoonlijke gegevens en voor onze relatie met de klanten, potentiële klanten en partners, hebben wij de ambitie om op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. De voorliggende verklaring heeft betrekking op uw wettelijke rechten en plichten. Lees aandachtig wat volgt.

1. Begrippen

In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid komen de volgende begrippen voor:

  • persoonsgegevens : elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. : naam en voornaam, RSZ, mailadres, postadres, gsm-nummer, …).
  • verwerking : een handeling uitgevoerd op of met persoonlijke gegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, verwijderen, …).
  • verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijke of rechtspersoon die de verwerkingsmiddelen en -doelen bepaalt.
  • onderaannemer : een natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Onze onderneming

Benaming: Van Bauwel – Van Rumst BVBA

Inschrijving KBO: BE 0462.821.642

Maatschappelijke zetel: Spinnerlaan 4 – 9160 Lokeren

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke moet onze onderneming de wettelijke vereisten respecteren inzake de gegevensverwerking voor doeleinden die zijzelf bepaalt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. haar klanten, potentiële klanten of partners.

Wanneer wij in de hoedanigheid van onderaannemer treden, handelen wij volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons die gegevens toevertrouwt.

4. De gebruikte gegevens die op u betrekking hebben

Onze onderneming verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Uw gegevens worden hetzij online (inclusief per e-mail), hetzij offline verzameld. De onderhavige bedrijfspolitiek wordt toegepast ongeacht welke de verzamel- of verwerkingsmethode is.

Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens: Naam - Voornaam - E-mailadres – Postadres - Naam van de organisatie – Telefoonnummer.

De gebruiker verstrekt die informatie met volle kennis van zaken.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, in functie van het doel van de verwerking en enkel voor de duur die de toepasselijke wetgeving voorziet.

5. Rechtmatig belang

Een aantal rechtmatige belangen vormen de basis van de verwerkingen waarvoor wij instaan. Onze bezorgdheid is het waken over de kwaliteit van onze diensten, terwijl we tegelijk het evenwicht bewaren tussen de impact die deze verwerkingen op de privacy kunnen hebben en de rechtmatige belangen van onze onderneming.

Als u niettemin bezwaren heeft op bepaalde verwerkingen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de reglementering eigen aan de persoonsgegevensverwerking u biedt.

6. Onze onderaannemers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal verrichtingen kunnen wij een beroep doen op leveranciers en/of onderaannemers.

Wij zien erop toe enkel de hulp in te roepen van partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en een voldoende hoge veiligheidsgraad bieden voor het bijhouden van onze gegevens en de gegevens van onze klanten.

Uw gegevens worden opgeslagen in een beschermde cloud (datacenter gevestigd in EU).

7. De klantenrechten en de uitoefening ervan

Het Europees reglement biedt klanten en potentiële klanten de volgende rechten:

Recht tot inzage van de gegevens

Recht tot rechtzetting van de gegevens

Recht van verzet tegen een specifiek gebruik

Recht op schrapping van de gegevens

Recht van verzet tegen een automatische verwerking

Recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie – https://privacycommission.be

Hebt u nog vragen, opmerkingen betreffende de verwerking van uw gegevens? Neem dan gerust contact op.

8. De veiligheid van uw gegevens

Wij waken erover dat de gegevens die u met ons deelt, beschermd en beveiligd worden. Wij doen inspanningen om hun vertrouwelijkheid veilig te stellen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of ongeoorloofd aan derden blootgegeven worden.

Daartoe hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om elk verlies, slecht gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, eventuele vervalsing of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Wij hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun werk. Er geldt voor die laatstgenoemden een geheimhoudingsplicht en ze riskeren tuchtsancties als ze die plicht niet in acht nemen.

9. Disclaimer

Van Bauwel – Van Rumst BVBA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, foto’s, data, teksten, product- of bedrijfsnamen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Bauwel – Van Rumst BVBA of rechthoudende derden.


Cookie Policy

1. Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst:

PHPSESSID

Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

2. Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze's niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard:

COOKIE_LAN
ACCEPT_COOKIES

3. Tracking cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

_GA
_GID
_UTMA
_UTMZ

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

4. Third Party cookies

Deze website maakt geen gebruik van third party cookies.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.