Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en definities

Van Bauwel – Van Rumst BVBA, hierna genoemd de vervoerder.

De opdrachtgever is de natuurlijke- of de rechtspersoon die de diensten van de vervoerder gebruikt. De vervoerder mag als opdrachtgever beschouwen elkeen die haar een opdracht toevertrouwt: in eigen naam en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, in naam en voor rekening van een derde. Deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en de overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor het vervoer van personen, tussen enerzijds de vervoerder die zich verbindt een dienst van ongeregeld vervoer uit te voeren door één of meerdere autocars, met chauffeur(s) en anderzijds de opdrachtgever die deze dienst bestelt.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard.

2. Aanvang van de vervoerovereenkomst

De vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de vervoerder de geschreven bevestiging van de bestelling door de opdrachtgever ontvangt (= de bevestiging via mail van de prijsofferte).

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

3. Prijs

Beide partijen zijn gebonden aan de prijs die vermeld staat in de vervoerovereenkomst.

Prijzen worden berekend aan de hand van capaciteit autocars, aantal km’s, aantal uren en 1 of meerdere chauffeurs, dit om de rij- en rusttijden wetgeving te kunnen respecteren.

Alle parkingkosten, tunnelkosten en baantaksen zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte.

Wijzigingen van afgesproken uren, bestemming en capaciteit kunnen aanleiding geven tot prijsherziening door de vervoerder volgens de bijzondere voorwaarden vermeld in de vervoerovereenkomst.

4. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. Bovendien zal, bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag het bedrag ervan ten titel van schadeloosstelling voor bijkomende administratieve kosten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15 % met een minimum van 125,00 EUR.

Voor alle geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt de vervoerder zich het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.

5. Klachten

Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van) de vervoerder.

Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet binnen de 8 dagen na het einde van de vervoerovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.

Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.

6. Annulatie

Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 7 kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan 30 kalenderdagen voor de datum van vertrek, zal 20 % verschuldigd zijn.

Bij annulatie door de vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever niks verschuldigd zijn. De opdrachtgever zal hiervoor geen schadevergoeding ontvangen.

7. Aansprakelijkheid van de vervoerder

De vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van de vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist, sneeuw, overstromingen, wegenwerken, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De passagiers zijn gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de passagiers om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de vervoerovereenkomst, is de vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van een eventueel voorschot, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing.

De passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dienen eveneens de normale omgangsvormen te respecteren. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagiers nageleefd te worden.

Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.

Indien het handelen of het nalaten door de passagiers tijdens de uitvoering van onderhavige vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagiers en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met de vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek. De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.

Eigen dranken zijn niet toegestaan aan boord van de autocars. Indien dit toch gebeurt, heeft de chauffeur het recht dit te weigeren of worden de nodige supplementen aangerekend. Drank kan voorzien worden aan boord van de autocar tegen betaling mits reservatie op voorhand volgens de bijzondere voorwaarden van de vervoerovereenkomst.

9. Bagage

De vervoerder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de bagage die zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij het bewijs wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer,… Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief) of dat de vervoerder al het mogelijke heeft gedaan om schade, verlies of diefstal van de bagage te voorkomen of dat het onmogelijk was om schade, verlies of diefstal van de bagage te voorkomen. De aansprakelijkheid voor de bagage is beperkt volgens de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis die de vervoerder inzake heeft afgesloten.

Beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage kunnen niet ten laste worden gelegd van de vervoerder.

Fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder bagage en dienen vooraf aangemeld te worden.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage.

De (vertegenwoordiger van de) vervoerder behoudt zich het recht bagage te weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres van de eigenaar). De (vertegenwoordiger van de) vervoerder behoudt zich het recht bagage te weigeren waarvan de grootte of de aard de normale afmetingen overschrijden en/of het gewicht 20 kg overschrijdt, alsook bagage te weigeren die gevaarlijk bevonden wordt voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.

10. Bevoegdheid en rechtspleging

De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.